Het Referral-programma (hierna het "Programma") aangeboden door Teamleader NV (hierna: "Teamleader") dient bestaande Teamleader-gebruikers te motiveren om Teamleader's software (hierna de "Tool") aan te bevelen aan andere bedrijven die nog geen betalende account voor de Tool hebben. Bovendien dient het de mensen te belonen die deze aanbevelingen waarderen en er gebruik van maken.

Een bestaande Teamleader-gebruiker die de Tool actief aanbeveelt aan anderen, wordt hierna een "Ambassadeur" genoemd. Ter wille van de duidelijkheid, enkel natuurlijke personen die een persoonlijke Teamleader-administrator of gebruikersaccount hebben op het moment van de aanbeveling, kunnen Deelnemers zijn met betrekking tot deze Policy.

Een natuurlijke persoon die, door toedoen van de Deelnemer, gratis een trialaccount aanmaakt voor de Tool namens een bedrijf dat nog geen Teamleader-klant is, wordt hierna een "Vriend" genoemd.

Aangezien zowel Ambassadeurs als Vrienden deelnemen aan het Programma worden ze hierna gezamenlijk "Deelnemers" genoemd.

Een bedrijf (in de breedste zin van het woord) dat, door de aanbeveling van een Ambassadeur aan een Vriend, overschakelt naar een betalende account van de Tool wordt hierna een "Doorverwezen Klant" genoemd.

Hoe Deelnemen

Wanneer Teamleader een Doorverwezen Klant verwelkomt, zal Teamleader zowel de betrokken Ambassadeur als de Vriend belonen, op voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorwaarden die in deze Policy zijn aangegeven.

Teamleader voorziet voor elke Ambassadeur een unieke link, die de Ambassadeur vervolgens kan delen met Vrienden waarvan het bedrijf vermoedelijk baat zou hebben bij de Tool. Via deze link kan de Vriend zich dan aanmelden voor een gratis trial.

Op voorwaarde dat de Vriend (i) een trial-account aanmaakt via de link van de Ambassadeur en (ii) de trial-account binnen 14 kalenderdagen wordt omgezet in een betalende account voor de Tool, ontvangt de Ambassadeur een beloning van Teamleader. De vriend ontvangt eveneens een beloning van Teamleader.

Merk op: de bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief. Als de Vriend een trial-account aanmaakt zonder gebruik te maken van de link van de Deelnemer, verliezen zowel de Ambassadeur als de Doorverwezen Klant het recht op hun respectieve beloningen. Bovendien kan een beloning niet retroactief worden toegekend aan een Ambassadeur als de trial-account niet binnen 14 kalenderdagen wordt omgezet in een betalende account

De Beloningen

Op voorwaarde dat aan de bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, zal Teamleader de volgende beloningen toekennen aan de Deelnemers:

- Aan de Ambassadeur: een cadeaubon ter waarde van €150 via Saasquatch. Afhankelijk van het land waarin de Ambassadeur verblijft/gevestigd is, kan de Ambassadeur kiezen tussen cadeaubonnen voor verschillende bedrijven (Amazon, Zalando, Bol.com en meer).

- Aan de Vriend: een cadeaubon ter waarde van €50 via Saasquatch. Afhankelijk van het land waarin de Vriend verblijft/gevestigd is, kan de Vriend kiezen tussen cadeaubonnen voor verschillende bedrijven (Amazon, Zalando, Bol.com en meer).

Teamleader behoudt zich het recht voor om bovenstaande beloningen tijdelijk of permanent te wijzigen.

Als het vermoeden bestaat dat er misbruik gemaakt wordt van het Programma, behoudt Teamleader zich het recht voor om een verwijzing niet goed te keuren en de overeenkomstige beloningen niet toe te kennen. Om het even welk misbruik vormt een redelijke grond tot uitsluiting van het Programma.Behoudens tegenbericht, blijven alle credits verdiend onder het vorige Referral-programma geldig en kunnen die nog steeds gebruikt worden als korting op een Teamleader-factuur.

Disclaimer

Teamleader behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Programma te wijzigen, beperken of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

Teamleader zal, bij het staken van het Programma, Deelnemers op redelijke wijze belonen die recht zouden gehad hebben op dergelijke beloningen als het Programma niet was beëindigd.

Algemene bepalingen

Deze Referral-policy dient als bindende overeenkomst tussen alle Deelnemers en Teamleader. Elke partij die niet akkoord gaat met de voorwaarden in hun totaliteit zoals ze in dit document worden beschreven, zal niet gemachtigd worden deel te nemen aan het Programma.

Wij wijzen u erop dat Teamleader deze Referral-policy mag bijwerken door een nieuwe versie op haar website te plaatsen. Teamleader zal steeds de nodige inspanningen leveren om Deelnemers op de hoogte te brengen van significante wijzigingen aan deze Policy. Desondanks raadt Teamleader Deelnemers aan om regelmatig het Referral-policy door te nemen.

Deelnemers stemmen ermee in om Teamleader te behoeden, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle aanspraken, gerechtelijke procedures, aansprakelijkheid, verliezen, kosten of uitgaven (inclusief juridische honoraria) met betrekking tot of die voortvloeien uit deze Referral-policy en elke schending van toepasselijke wetten die zij kunnen begaan.

Met betrekking tot beperking van de aansprakelijkheid van Teamleader verwijzen wij naar onze Terms of Service, beschikbaar via https://www.teamleader.nl/terms-of-service.